Scooterverhuur Elp
reserveer een scooter

algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden per 1 april 2012

Definities
Verhuurder: Scooterverhuur Elp.
Huurder: degene die de huurovereenkomst met Scooterverhuur Elp is aangegaan.
Gehuurde: datgene wat huurder van verhuurder huurt volgens de huurovereenkomst.

Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat weer af te leveren. Bij afleveren van de scooter volgt een instructie over de werking hiervan. Door het meenemen van de scooter verklaart huurder hier mee op de hoogte te zijn.

Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder heeft een leeftijd van minimaal 21 jaar, is in het bezit van een geldig AM rijbewijs, dan wel een daar wettelijk aan gelijkgesteld rijbewijs alsmede een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren.

Artikel 3
Huurder dient zich tijdens de huurperiode te houden aan de Nederlandse wetgeving, men wordt geacht op een verantwoorde manier om te gaan met het gehuurde alsmede de regels aangaande alcohol/medicijnen tijdens de rit.

Artikel 4
Huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale verschuldigde bedrag inclusief borg contant te hebben voldaan.

Artikel 5
De scooters zijn WA verzekerd, bij aflevering wordt een schadeformulier meegeleverd. Het eigen risico komt volledig ten laste van de huurder bij eventuele schade.

Artikel 6
Bij een stop of bij het langdurig verlaten van de scooter (parkeren) dient de scooter met bijgeleverd slot aan een vast punt te worden gezekerd.

Artikel 7
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe dan ook ontstaan of veroorzaakt, ongeacht het gevolg van schuld door derden of huurder zelf. De verhuurder dient ten alle tijde worden ingelicht bij schade en het schadeformulier dient ter plekke naar waarheid worden ingevuld en ondertekend door betrokken partijen bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de scooter. Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel en of vervanging aan verhuurder moeten vergoeden, tevens is de huurder verplicht om bij diefstal/vermissing aangifte te doen bij de Politie en een kopie van de aangifte bij de verhuurder te overhandigen.

Artikel 8
Het huren van de scooter gebeurt op eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder/derden en of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 9
Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan, het is ook niet geoorloofd de huurrechten aan derden over te dragen.

Artikel 10
Mocht de scooter te laat worden teruggebracht volgt een extra verrekening van de huursom. Na 24 uur te laat zonder melding door de huurder aan verhuurder volgt aangifte. Overmatige bandenslijtage door moedwillig misbruik wordt in rekening gebracht.

Artikel 11
Wordt de scooter vroegtijdig teruggebracht volgt geen restitutie van het huurbedrag.

Artikel 12
Huurder betaald een borg voor de scooters voor aanvang van de huurperiode, de borg bedraagt 100 euro per scooter en wordt terugbetaald mits de scooter ingeleverd wordt als bij vertrek. Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de borg te verrekenen. De som van alle betaalde borgbedragen betaald door de gehele groep, kan hiervoor mits nodig worden aangewend.

Artikel 13
Huurder zal zoals het hoort de scooter verzorgen en deze uitsluitend overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Verhuurder is gerechtigd om het verhuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder teruggave van de huursom.

Artikel 14
Het gehuurde dient minimaal 24 uur van te voren worden gereserveerd.